Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća

Šifra prihoda: 722581

Taxa / Namet

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBIH 39/03, 22/06, 43/10)

Podzakonski osnov

Uputstvo o načinu obračunavanja i uplate posebne zaštite od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH 81/08, 4/12, 80/13), Odluka o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH 4/12, 80/13)

Obaveznik plaćanja

Sva pravna lica, građani koji obavljaju samostalnu djelatnost te državni organi svih nivoa vlasti u FBIH

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje