Posebna naknada za službu “Pomoć- informacije na cestama”

Šifra prihoda: 722535

Taxa / Namet

Posebna naknada za službu "Pomoć- informacije na cestama"

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o cestama FBiH (Službene novine FBiH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade za službu "Pomoć-informacije" (Službene novine FBiH 5/11)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje