Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma

Šifra prihoda: 722459

Taxa / Namet

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Uredbi o šumama (Službene novine Federacije BiH broj 83/09)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje