Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima

Šifra prihoda: 722479

Taxa / Namet

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o šumama (Narodne novine ŽZH 8/13, 11/17)

Podzakonski osnov

Naputak o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj (Narodne novine ŽZH 12/13)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica, podnosilac zahtjeva

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje