Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima – Naknada za nanesenu štetu šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu

Šifra prihoda: 722479

Taxa / Namet

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima - Naknada za nanesenu štetu šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o šumama (Službeni glasnik USK 22/12, 16/16, 12/17, 25/17, 4/19)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu utvrđivanja i naknadi štete pričinjene u šumama i na šumskom zemljištu (odštetni cjenovnik) (Službeni glasnik USK 19/17)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja nanesu štetu šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje