Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima – Naknada za izradu šumskoprivrednih osnova

Šifra prihoda: 722479

Taxa / Namet

Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima - Naknada za izradu šumskoprivrednih osnova

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o šumama (Službeni glasnik USK 22/12, 16/16, 12/17, 25/17, 4/19)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Korisnik šuma ili namjenska sredstva budžeta

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje