Ostale općinske naknade

Šifra prihoda: 722329

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje