Ostale općinske naknade (urbanistička saglasnost)

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade (urbanistička saglasnost)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o prostornom uređenju (Službene novine RBiH 9/87), Zakon o primjenjivanju zakona o prostornom uređenju (Službene novine RBiH 16/92)

Podzakonski osnov

Odluka općinskog vijeća (Službene novine općine Maglaj 3/98)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje