Ostale općinske naknade -tenderi

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade -tenderi

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Obveznik takse je fizička ili pravna osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak za koji je u tarifi propisano plaćanje pristojbe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje