Ostale općinske naknade – Rad komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade - Rad komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o porezu na promet nepokretnosti i prava (Službene novine Kantona Sarajevo 23/05 - Prečišćeni tekst, 25/06 i 41/08); Zakon o sudskim taksama (Službene novine Kantona Sarajevo 21/09, 29/09, 14/11 i 36/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu rada komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i kriterijima za procjenu vrijednosti nepokretnosti Općine Ilidža (br. 02-05-3027/14 od 18.06.2014.g.)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje