Ostale općinske naknade – otkup tenderske dokumentacije

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade - otkup tenderske dokumentacije

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje