Ostale općinske naknade – naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu (prokop cestovnog pojasa)

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade - naknade za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu (prokop cestovnog pojasa)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o cestama (Službene novine FBIH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Odluka o visini i načinu plaćanja za korištenje zemljišta u cestovnom pojasu i drugog zemljišta koje pripada javnim lokalnim i nekategorisanim cestama kojima upravlja Općina Centar Sarajevo (Službene novine KS, broj 30/15)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje