Ostale općinske naknade – naknada troškova u postupku utvrđivanja prometne vrijednosti

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade - naknada troškova u postupku utvrđivanja prometne vrijednosti

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Odluka o uslovima i načinu plaćanja naknade troškova u postupku utvrđivanja prometne vrijednosti nepokretnosti i prava na području grada Tuzla (Službeni glasnik Grada Tuzla 1/14)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje