Ostale općinske naknade – finansiranje sporta i tjelesne kulture

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade - finansiranje sporta i tjelesne kulture

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Odluk br.01-02-675/09 i Odluka o izmjenama iste br.01-02-317/12

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje