Ostale općinske nakande – prihod od šalter prodaje obrazaca

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske nakande - prihod od šalter prodaje obrazaca

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje