Ostale općinske komunalne naknade i takse

Šifra prihoda: 722329

Taxa / Namet

Ostale općinske komunalne naknade i takse

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (Sl.novine Općine Cazin br. 1/15) Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (Sl.novine Grada Cazin br. 10/20)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje