Ostale općinske komunalne naknade i takse-za priključenje korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i za priključenje korisnika na toplifikacionu mrežu

Šifra prihoda: 722329

Taxa / Namet

Ostale općinske komunalne naknade i takse-za priključenje korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i za priključenje korisnika na toplifikacionu mrežu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (Službene novine TK 12/05, 8/06, 5/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Srebrenik 10/05, 11/11, 13/13), Odluka o vodosnabdijvanju na području Općine Srebrenik (Službeni glasnik Općine Srebrenik 2/02, 09/06)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje