Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknada za korištenje cestovnog zemljišta)

Šifra prihoda: 722329

Taxa / Namet

Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknada za korištenje cestovnog zemljišta)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o cestama (Službene novine FBIH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica, kojem je dodijeljeno privremeno pravo

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje