Ostale naknade za ceste po posebnim propisima

Šifra prihoda: 722565

Taxa / Namet

Ostale naknade za ceste po posebnim propisima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o cestama FBIH (Službene novine FBIH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Odluka o lokalnim i nekategorisanim cestama na području općine Velika Kladuša (Službeni glasnik Općine Velika Kladuša 12/11)

Obaveznik plaćanja

Pravno i fizičko lice koje koristi usluge

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje