Ostale kantonalne naknade

Šifra prihoda: 722429

Taxa / Namet

Ostale kantonalne naknade

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o zdravstevnoj zaštiti (Službene novine FBiH 46/10 i 75/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljenje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom (Službene novine FBiH 104/13, 16/14); Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (Službene novine FBiH 26/12, 23/13, 90/13); Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije (Službene novine FBiH 44/12, 23/13, 27/14); Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo (Službene novine FBiH 41/12)

Obaveznik plaćanja

Pravna ili fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak predviđen pravilnikom

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje