Ostale kantonalne naknade – Naknada za usluge pružene u svrhu osiguranja javnih skupova

Šifra prihoda: 722429

Taxa / Namet

Ostale kantonalne naknade - Naknada za usluge pružene u svrhu osiguranja javnih skupova

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19, 31/19 i 39/20); Zakon o javnom okupljanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 32/09 i 11/11)

Podzakonski osnov

Pravilnik o vrsti, cijeni i načinu plaćanja usluga dodatnog angažovanja policijskih službenika i drugih usluga koje Uprava policije MUP-a KS pruža u svrhu osiguranja javnih skupova ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 9/10), br. 01-538/11 od 31.05.2011. godine, br. 01-495/14 od 03.10.2014. godine i br. 01-15/17 od 06.03.2017. godine

Obaveznik plaćanja

Organizator javnog skupa

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje