Ostale kantonalne naknade – Naknada za dostavljanje zapisnika o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode na zahtjev osiguravajućih društava i drugih subjekata koje iste potražuju u vezi sa registrovanom djelatnošću, kao i na zahtjev fizičkih lica koja imaju pravni interes

Šifra prihoda: 722429

Taxa / Namet

Ostale kantonalne naknade - Naknada za dostavljanje zapisnika o izvršenom uviđaju saobraćajne nezgode na zahtjev osiguravajućih društava i drugih subjekata koje iste potražuju u vezi sa registrovanom djelatnošću, kao i na zahtjev fizičkih lica koja imaju pravni interes

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o obligacionim odnosima ( "Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, "Službeni list RBiH" br. 2/92, 13/93 i 13/94, "Službene novine FBiH" br. 29/03 i 42/11); Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 36/14 i 37/14)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju visine cijena usluga koje pruža Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 12/17)

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva za izdavanje zapisnika

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje