Opštinske komunalne takse – priređivanje igara na sreću

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Opštinske komunalne takse - priređivanje igara na sreću

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Opštine Drvar 2/17)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet, prostor ili usluge za čije korištenje je propisano plaćanje komunalne takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje