Opštinske komunalne takse – organizovanje muzičkih koncerata, art predstava i drugih manifestacija

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Opštinske komunalne takse - organizovanje muzičkih koncerata, art predstava i drugih manifestacija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Opštine Drvar 2/17)

Obaveznik plaćanja

Pravna lica i fizička lica registrovana na području opštine Drvar

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje