Općinske upravne pristojbe

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Općinske upravne pristojbe

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o administrativnim taksama sa Tarifom administrativnih taksi (Službene novine HNK 2/13)

Podzakonski osnov

Odluka o upravanim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi u općini Prozor-Rama (Službeni glasnik općine Prozor-Rama 3/15, 4/17)

Obaveznik plaćanja

Fizička ili pravna osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavlja radnja za koju je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje