Općinske komunalne takse

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik USK 8/11)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa (Službeni glasnik Općine Sanski Most 3/19 i 02/20)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili usluge za čije korištenje je propisano plaćanjetakse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje