Općinske komunalne takse – zauzimanje trotoara

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - zauzimanje trotoara

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine SBK 49/06, 51/09), Zakon o komunalnim taksama (Službene novine SBK 2/12, 5/14, 2/18)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksa na području Općine Donji Vakuf (Službeni glasnik Općine Donji Vakuf 9/18)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koriti predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje