Općinske komunalne takse – zauzimanje pločnika i ostalih površina ispred poslovnih objekata

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - zauzimanje pločnika i ostalih površina ispred poslovnih objekata

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine SBK 2/12, 5/14, 2/18)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju tarife komunalnih taksi (Službene novine Općine Fojnica 3/12, 5/13)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje