Općinske komunalne takse – zauzimanje javne površine prilikom građenja

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - zauzimanje javne površine prilikom građenja

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Lukavac 10/09, 2/10, 3/16, 10/16, 8/17)

Obaveznik plaćanja

Pravno i fizičko lice - podnosilac zahtjeva, odnosno, poreskeprijeve, na osnovu kojeg zahtjeva – poreske prijave se određuje obaveza plaćanja komunalne takse prema utvrđenoj tarifi.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje