Općinske komunalne takse – zauzimanje javne površine ispred ugostiteljskih objekata

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - zauzimanje javne površine ispred ugostiteljskih objekata

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim komunalnim naknadama i taksama (Službeni glasnik Općine Kupres 31/15)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica sa područja Općine Kupres

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje