Općinske komunalne takse – za privremeni boravak u hotelima, motelima, kampovima i slično

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - za privremeni boravak u hotelima, motelima, kampovima i slično

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Usora 10/14, 1/18)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet, prostor, građevinsko zemljište ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje