Općinske komunalne takse – za postavljanje kampova, šatora ili drugu privremenu upotrebu

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - za postavljanje kampova, šatora ili drugu privremenu upotrebu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (SLužbeni list SR BiH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama općine Teočak od 30.3.2007. godine

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice kao i građanin kojl koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje