Općinske komunalne takse – za postavljanje ili popravak nadzemnih i podzemnih instalacija

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - za postavljanje ili popravak nadzemnih i podzemnih instalacija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u Općini Tomislavgrad (Službeni glasnik Općine Tomislavgrad 2/17)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici određenih predmeta ili usluga, za svoje potrebe ili potrebe svojih klijenata.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje