Općinske komunalne takse – za isticanje plakata, panoa i displeja

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - za isticanje plakata, panoa i displeja

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama BPK-a Goražde (Službene novine BPK-a Goražde 16/11, 15/14, 5/17)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju konačnog iznosa takse po tarifnim brojevima 1, 4, 5, 6. i 7. Zakona o komunalnim taksama BPK Goražde (Službene novine BPK-a 3/15)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu djelatnost na osnovu rješenja nadležnog organa

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje