Općinske komunalne takse – za isticanje plakata i panoa

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - za isticanje plakata i panoa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine KS 14/06 - prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - ispravka, 31/12, 36/12 - ispravka, 28/18)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksa na području Općine Ilidža (Službene novine Kantona Sarajevo, 1/13, 14/14, 46/18, 51/18)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje