Općinske komunalne takse – za istaknutu reklamu, objave i oglase

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - za istaknutu reklamu, objave i oglase

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave FBiH (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Gradačac 6/10, 3/18)

Obaveznik plaćanja

Fizičko ili pravno lice kao i građanin koji koristi predmet ili usluge za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje