Općinske komunalne takse – za držanje muzike u ugostiteljskim objektima

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - za držanje muzike u ugostiteljskim objektima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Kladanj 3/92, 1/96, 4/99)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice kao i građani koji koriste predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje