Općinske komunalne takse – privremeni boravak

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - privremeni boravak

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa (Službeni glasnik Općine Bosansko Grahovo 4/17, 3/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno i fizičko lice koje koristi predmet, prostor ili pruža usluge za čije korištenje je propisano plaćanje takse. Ako za istu taksu postoje dva ili više obaveznika njihova obaveza je solidarna.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje