Općinske komunalne takse – priređivanje igara na sreću

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - priređivanje igara na sreću

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi br: 01-02-95/18 od 24.5.2018.godine

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice, kao i građanin koji koristi predmet, prostor ili pruža uslugu za čije je korištenje propisano plaćanje komunalne takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje