Općinske komunalne takse – povremeni boravak

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - povremeni boravak

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim komunalnim taksama (prečišćeni tekst) broj:01-49/13 od 18.02.2013.godine i Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama - prečišćeni tekst, broj.01-319/13 od 28.11.2013.god., Odluka o izmjeni Odluke o općinskim komunalnim taksama broj 01-188/16 od 29.12.2016. godine

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili usluge za čije korištenje je propisano plaćanje komunalne takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje