Općinske komunalne takse – postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata i postavljanje zabavnih parkova

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata i postavljanje zabavnih parkova

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Visoko 10/15, 12/17, 12/18)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja koriste predmet ili usluge za čije korištenje je propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje