Općinske komunalne takse – postavljanje stalnih panoa i displeja na javna mjesta

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - postavljanje stalnih panoa i displeja na javna mjesta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine SBK 2/12, 5/14, 2/18)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službene novine Općine Jajce 5/16, 1/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koriti predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje