Općinske komunalne takse – postavljanje reklama

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - postavljanje reklama

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 74/08, 22/09, 35/14, 57/15, 94/15), Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (Službene novine TK 12/05, 8/06, 5/09), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Sapna 2/17)

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva, odnosno, poreske prijave,na osnovu kojeg zahtjeva – poreske prijave se određuje obaveza plaćanja komunalne takse prema utvrđenoj tarifi.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje