Općinske komunalne takse – postavljanje kampova, šatora ili za drugu privremenu upotrebu

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - postavljanje kampova, šatora ili za drugu privremenu upotrebu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Gračanica 1/10, 1/11, 15/17)

Obaveznik plaćanja

Fizičko ili pravno lice kao i građanin koji koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje