Općinske komunalne takse – porez na reklamu

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - porez na reklamu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju poreza na tvrtku i reklamu (Narodni list/Službeno glasilo Općine Neum 28.02.2011.)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja ističu reklamu na javnim mjestima.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje