Općinske komunalne takse – parking

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - parking

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Konjic od 6.6.2013.)

Obaveznik plaćanja

Obveznik je lice koje koristi predmet ili usluge za čijie je korištenje propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje