Općinske komunalne takse – objave i oglasi na javnim mjestima

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - objave i oglasi na javnim mjestima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Tešanj 4/08 i 5/09)

Obaveznik plaćanja

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje