Općinske komunalne takse-korištenje usluga čišćenja snijega, održavanja javne rasvijete i održavanje lokalnih putova, cesta i javnih površina

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse-korištenje usluga čišćenja snijega, održavanja javne rasvijete i održavanje lokalnih putova, cesta i javnih površina

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda HBŽ (Narodne novine HBŽ 13/98, 3/02, 2/04), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Kupres 19/08)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje