Općinske komunalne takse – korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije i korištenje uređaja za pružanje usluga bežičnog interneta

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - korištenje uređaja za pružanje usluga mobilne telefonije i korištenje uređaja za pružanje usluga bežičnog interneta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBIH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o lokalnoj samoupravi USK (Službeni glasnik USK 8/11)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Ključ 8/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost i koje koristi predmet, prostor, ili pruža uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje