Općinske komunalne takse – korištenje uređaja za pružanje bezičnog interneta

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - korištenje uređaja za pružanje bezičnog interneta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik USK 8/11)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (Službene novine Grada Cazina 1/15)

Obaveznik plaćanja

Pravno i fizičko lice koje koristi predmet, prostor ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje